Dodanie, platba a vrátenie tovaru

1. Náklady

Všetky objednávky do krajín EÚ, USA a Kanady sa doručujú poštou alebo kuriérskou službou. Tovar sa expeduje zo skladu do 3-4 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. V období špeciálnych ponúk, výpredajov alebo sviatkov sa môže doba expedície predĺžiť až na 5-6 pracovných dní.


Náklady na dopravu sa vypočítajú v čase zadania objednávky na webovej stránke.


Po prijatí objednávky automaticky dostanete e-mail s potvrdením, že sme vašu objednávku spracovali. Vyhradzujeme si právo nedodať tovar, ak boli údaje o skladovej dostupnosti v čase zadania objednávky nesprávne. V prípade, že nebudeme schopní dodať tovar v súlade s podmienkami uvedenými v potvrdení objednávky, budeme vás kontaktovať a dáme vám možnosť zrušiť vašu objednávku.

2. Platba

Platba sa uskutočňuje prostredníctvom platobnej služby Stripe. Platba kartami vydanými v Ruskej federácii a Bieloruskej republike je dočasne nemožná.


Zásady zhromažďovania a spracovania údajov používateľov službou Stripe nájdete na webovej stránke: https://stripe.com/privacy.


Platba sa uskutočňuje v eurách podľa interného výmenného kurzu vašej banky. BookLab s. r. o. nezodpovedá za výmenné kurzy stanovené bankami na prepočet iných mien na eurá a nezodpovedá za prípadné výkyvy výmenných kurzov.

3. Predobjednávka

Predobjednávkou spotrebiteľ súhlasí s vyššie uvedenými dodacími podmienkami.


DÔLEŽITÉ: Upozorňujeme, že pri objednávke pozostávajúcej zo skladových a predobjednávkových položiek sa dodanie uskutoční po tom, ako všetky položky v objednávke dorazia do skladu odosielateľa.

4. Podmienky vrátenia a výmeny

Lehota na vrátenie alebo výmenu chybného Tovaru je 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia Tovaru.


Spotrebiteľ zašle list na e-mailovú adresu distribution@vidimbooks.com s poznámkou "Žiadosť o vrátenie alebo výmenu Tovaru s nevyhovujúcou kvalitou". Žiadosť bude posúdená, následne Spotrebiteľ dostane potvrdenie o prijatí žiadosti. Nároky na výmenu a náhradu škody za vadný tovar sa posudzujú po predložení fotografií vady.


BookLab s.r.o. posudzuje reklamácie týkajúce sa nevhodnej kvality kníhtlačiarskych výrobkov (vady), ak tieto výrobky obsahujú skrytú (typografickú alebo výrobnú) chybu.


Upozorňujeme, že vzhľadom na osobitosti farebného profilu počítača sa farebnosť výrobkov na fotografiách zhotovených v predajni môže líšiť od skutočnosti. BookLab s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek odchýlky tohto druhu.


Počas doby platnosti práva na vrátenie tovaru zodpovedá spotrebiteľ za bezpečnosť a kvalitu tovaru.


Pri vrátení tovaru je potrebné predložiť originálny doklad potvrdzujúci nákup (dodací list alebo pokladničný doklad). Vrátenie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom miestnej pošty spotrebiteľa.


BookLab s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru kupujúcemu, ak bol tovar používaný, poškodený, nie je v kompletnej sade, stratil svoj pôvodný vzhľad (sú viditeľné škrabance, pokrčené rohy a podobné vady), pri vrátení tovaru nebol tovar dostatočne pevne zabalený (neboli chránené rohy kníh, nebol chránený obal pred poškriabaním a ohnutím), čo viedlo k poškodeniu tovaru.


V prípade vrátenia tovaru sa peniaze za zásielku nevracajú.


BookLab s.r.o. nezodpovedá za kvalitu služieb poštovej spoločnosti zvolenej na vrátenie tovaru.


Adresa skladu na vrátenie tovaru:

Delamode Latvia, SIA

Dzirnieku iela 24

2167 Marupe

Latvia

Zásady spracovania osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov a ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré spoločnosť BookLab s.r.o. môže získať o používateľovi počas jeho používania webovej stránky https://www.vidimbooks.com a určuje postup pri spracúvaní osobných údajov a opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov spoločnosti BookLab s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ").


Prevádzkovateľ si ako cieľ a podmienku svojej činnosti stanovuje dodržiavanie práv občana pri spracúvaní jeho osobných údajov. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ zhromažďuje, slúžia výlučne na vybavenie objednávok a na informovanie zákazníkov o nových produktoch a akciách.


Webové stránky https://www.vidimbooks.com sú vytvorené pomocou technológie a spravované spoločnosťou Zoho Corporation Pvt. Ltd. Všetky informácie sú uložené na serveroch, ktoré poskytuje spoločnosť Zoho Corporation. Zásady GDPR spoločnosti Zoho Corporation sú k dispozícii na adrese: https://www.zoho.com/gdpr.html.

2. Základné pojmy používané v politike

Automatizované spracúvanie osobných údajov  spracúvanie osobných údajov pomocou počítačového vybavenia;


Blokovanie osobných údajov  dočasné ukončenie spracúvania osobných údajov (okrem prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na objasnenie osobných údajov);


Webová stránka  súbor grafických a informačných materiálov, ako aj počítačových programov a databáz, zabezpečujúci ich dostupnosť na internete na sieťovej adrese https://www.vidimbooks.com;


Informačný systém osobných údajov  súbor osobných údajov obsiahnutých v databázach a informačných technológiách a technických prostriedkoch zabezpečujúcich ich spracovanie;


Depersonalizácia osobných údajov  činnosti, v dôsledku ktorých nie je možné bez použitia ďalších informácií určiť, či osobné údaje patria konkrétnemu Používateľovi alebo inému subjektu osobných údajov;


Spracúvanie osobných údajov  akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi vykonávaná s použitím alebo bez použitia automatizovaných prostriedkov vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, zhromažďovania, uchovávania, aktualizácie, úpravy, extrakcie, používania, prenosu (distribúcie, poskytovania, sprístupňovania), depersonalizácie, blokovania, vymazania, likvidácie osobných údajov;


Prevádzkovateľ  štátny orgán, orgán obce, právnická alebo fyzická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými osobami organizuje a (alebo) vykonáva spracúvanie osobných údajov, ako aj určuje účel spracúvania osobných údajov, zloženie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, činnosti (operácie) vykonávané s osobnými údajmi;


Osobné údaje  akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo určitého alebo vymedzeného Používateľa webovej stránky https://shop.vidimbooks.com;


Používateľ  každý návštevník webovej stránky https://www.vidimbooks.com;


Poskytovanie osobných údajov  akékoľvek konanie zamerané na sprístupnenie osobných údajov určitej osobe alebo určitému okruhu osôb;


šírenie osobných údajov  akékoľvek konanie zamerané na sprístupnenie osobných údajov neurčitému počtu osôb (prenos osobných údajov) alebo na oboznámenie neobmedzeného počtu osôb s osobnými údajmi vrátane zverejnenia osobných údajov v hromadných informačných prostriedkoch, umiestnenia v informačných a telekomunikačných sieťach alebo poskytnutia prístupu k osobným údajom iným spôsobom.

3. Prevádzkovateľ môže spracúvať tieto osobné údaje používateľa
  • Priezvisko, meno, otcovské meno;
  • E-mailová adresa;
  • Telefónne čísla;
  • Adresa dodania tovaru;

Webová stránka zhromažďuje a spracúva anonymizované údaje o návštevníkoch (vrátane súborov cookie) pomocou internetových štatistických služieb (Google Analytics atď.). Všetky uvedené údaje sú ďalej v texte Zásad zjednotené pod všeobecným pojmom Osobné údaje.

4. Účely spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov používateľa je poskytovanie služby doručenia objednávky; poskytovanie prístupu používateľa k službám, informáciám a/alebo materiálom uvedeným na webovej stránke; informovanie používateľa prostredníctvom zasielania e-mailov.


Prevádzkovateľ má právo zasielať Používateľovi oznámenia o nových produktoch a službách, špeciálnych ponukách a rôznych podujatiach. Používateľ môže vždy odmietnuť zasielanie informačných správ zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu distribution@vidimbooks.com s poznámkou "Odmietnutie zasielania oznámení o nových produktoch a službách a špeciálnych ponukách".

Anonymizované údaje Používateľa získané prostredníctvom služieb internetovej štatistiky sa používajú na zhromažďovanie informácií o činnostiach Používateľa na webovej stránke, na zlepšenie kvality webovej stránky a jej obsahu.

5. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa len vtedy, ak ich vyplní a/alebo odošle sám používateľ prostredníctvom špeciálnych formulárov umiestnených na webovej stránke https://www.vidimbooks.com. Vyplnením príslušných formulárov a/alebo zaslaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito Zásadami.


Prevádzkovateľ spracúva anonymizované údaje o Používateľovi, ak je to povolené v nastaveniach prehliadača Používateľa (povolené cookies a/alebo JavaScript).

6. Postup pri zhromažďovaní, uchovávaní, prenose a iných typoch spracúvania osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom je zabezpečená zavedením právnych, organizačných a technických opatrení potrebných na úplné splnenie požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.


Osobné údaje Používateľa nebudú nikdy a za žiadnych okolností prenášané tretím stranám, s výnimkou prípadov súvisiacich s výkonom platnej legislatívy.


V prípade zistenia nepresností v osobných údajoch môže Používateľ tieto aktualizovať samostatne zaslaním oznámenia Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa distribution@vidimbooks.com s poznámkou "Aktualizácia osobných údajov".


Doba spracúvania osobných údajov je neobmedzená. Používateľ môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu distribution@vidimbooks.com s poznámkou "Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov".

7. Dôvernosť

Akékoľvek osobné informácie, ktoré spotrebiteľ poskytne spoločnosti BookLab s.r.o. (prevádzkovateľovi webovej stránky https://www.vidimbooks.com), budú použité výhradne na splnenie záväzkov, ktoré sme prevzali. Tieto informácie nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Môžeme vám umožniť prístup k vašim osobným údajom na vašu žiadosť. Ak sú tieto informácie neúplné alebo obsahujú nesprávne údaje, môžu byť opravené alebo vymazané.

8. Záverečné ustanovenia

Používateľ môže získať akékoľvek vysvetlenia k otázkam, ktoré ho zaujímajú v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov, kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na adrese distribution@vidimbooks.com.


V tomto dokumente budú zohľadnené všetky zmeny v zásadách spracovania osobných údajov Prevádzkovateľa. Tieto zásady sú platné na dobu neurčitú, kým nebudú nahradené novou verziou.


Prevádzkovateľ má právo čiastočne alebo úplne zmeniť tieto Zásady oznámením Prevádzkovateľovi na adrese https://www.vidimbooks.com/.


Zmeny alebo doplnenia Zásad nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia, t. j. dňom, kedy ich možno nájsť na stránke webového sídla:
https://www.vidimbooks.com/terms-and-conditions-slo.


Aktuálna verzia Politiky je voľne dostupná na internete na adrese https://www.vidimbooks.com/terms-and-conditions.

Добавлено в корзину
- Возникла ошибка при доабвлении в корзину. Пожалуйста, попробуйте снова
Количество обновлено
- Возникла ошибка
Удалить из корзины
- Невозможно удалить из корзины. Попробуйте позже